Privacy-beleid

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Deze Verordening regelt de rechtmatige
en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de Europese Unie. In onze praktijk worden (medische) persoonsgegevens van u verwerkt.  Hieronder in onze privacyverklaring vindt u, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Privacyverklaring Fysiotherapie Ruinen en Acupunctuurpraktijk Schreuder
Onze praktijk gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming gedeeld.
In de onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er nodig zijn, waarom en hoe het verwerkt wordt. 
 
Persoonsgegevens
Er wordt gesproken over persoonsgegevens als het gegevens betreft die het mogelijk maken om u te identificeren als uniek persoon.
Dit betreft de normale gegevens als naam, adres, geboortedatum en bijvoorbeeld burger servicenummer (BSN).
Om persoonsgegevens te verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
zijn zes grondslagen opgenomen waarvan één grondslag noemt, dat het gerechtvaardigd is om gegevens te verwerken als er een
wettelijke verplichting is.
 
Bewaarplicht
Zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, hebben deze wettelijke verplichting. Er is een plicht om van elke patiënt een
medisch dossier bij te houden. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Tevens is
elke zorgverlener er zelf verantwoordelijk voor dat de dossiers goed beveiligd zijn. Dit is een verplichting die vastgelegd is in de
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de WGBO staat beschreven dat elke zorgverlener een bewaarplicht heeft van 15 jaar.
Dit begint te tellen vanaf 18 jarige leeftijd. Alle gegevens worden dus minimaal tot iemands 34e levensjaar bewaard.
 
Fysiotherapie Ruinen neemt deze bewaarplicht serieus. Om de gegevens te beschermen wordt er gebruik gemaakt van een
afsluitbare dossierkast. Het elektronische patiëntendossier wordt bijgehouden in Intramed. Hierbij wordt in een streng beveiligde
online omgeving gewerkt door middel van een persoonsgebonden Virtual Private Network (VPN) verbinding.
Intramed is dan ook ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Uw gegevens zijn dus veilig opgeborgen. Zowel digitaal als op papier.
U hebt het recht deze gegevens op te vragen en in te zien.
 
Gegevensverwerking
Fysiotherapie Ruinen en Acupunctuurpraktijk Schreuder vraagt een aantal gegevens voorafgaand aan of bij de intake. Dit zijn naam,
adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, BSN en huisarts. In eerste plaats worden deze gegevens gebruikt om u als persoon
aan het dossier te koppelen wat bij u hoort. Verder worden deze gegevens gebruikt om met u in contact te komen of de rekening
te sturen. Indien er, na uw toestemming, contact opgenomen wordt met de huisarts zullen uw naam en geboortedatum gebruikt worden
ter identificatie. Informatie per brief wordt ook met naam en geboortedatum aan uw dossier gekoppeld. Uw BSN wordt hier niet voor
gebruikt. Uw gegevens worden pertinent niet gebruikt voor ongevraagde mail . Behalve dat uw afspraak per mail of per app bevestigd
wordt met daarnaast een herinnering. Ook worden ze niet verstrekt aan derden zoals een verzekeraar, op geen enkele wijze.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Met betrekking tot onze website en onze facebookpagina
Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Binnen de praktijk hebben de behandelend fysiotherapeuten inzicht in uw dossier. De reden hiervoor is dat er een overname
van patiënten kan zijn door onvoorziene omstandigheden. Het moet dan mogelijk zijn om uw dossier in te kunnen zien om toch
tot een goede behandeling te komen. Iedere behandelend fysiotherapeut bij Fysiotherapie Ruinen heeft een geheimhoudingsplicht.
Gegevens kunnen, na overleg met u, overgedragen worden aan de huisarts of specialist als hier aanleiding toe is of als dit een meerwaarde
heeft ten aanzien van de behandeling.
 
Rechten als patiënt
U hebt recht op uw gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten mailt u naar het onderstaande mailadres.
Er kan gevraagd worden om een identiteitsbewijs mee te sturen of om langs te komen. Als patiënt hebt u (1) recht op inzage,
(2) recht van rectificatie, (3) recht van gegevensverwijdering, (4) recht op overdraagbaarheid van gegevens/dataportabiliteit.
 
1. U hebt het recht op een kopie van de verzamelde persoonsgegevens. Dit kan op papier of digitaal.
2. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd en onvolledige gegevens worden aangevuld.
3. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Fysiotherapie Ruinen en Acupunctuurpraktijk Schreuder
    voert een dergelijk aanvraag binnen 3 maanden uit (de wettelijke termijn). Als de gegevens nodig zijn voor continuering
    van zorg of declaratie zal niet meteen voldaan kunnen worden aan uw vraag. Overleg en aanvraag tot verwijdering gaan
    ten allen tijde schriftelijk. Hiervoor dient tevens een handtekening geplaatst worden in bijzijn van een medewerker van de Praktijk.
4. U hebt het recht uw gegevens op te vragen voor overdracht of eigen inzicht. De gegevens voor overdracht dienen zodanig opgesteld te zijn
    dat ze eenvoudig te gebruiken zijn voor de derde partij. Het recht geldt alleen over het deel dat uw zelf direct of indirect heeft verstrekt  
   (vragenlijsten, meetinstrumenten, gegevens uit anamnese etc.). Het recht geldt dus niet over het deel wat u niet direct of indirect
    heeft verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen.
 
Verantwoordelijkheid en contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot Fysiotherapie Ruinen. Over de veiligheid van Intramed en de maatregelen die
getroffen worden ter beveiliging van uw gegevens kijkt u op https://www.intramed.nl/.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
Fysiotherapie Ruinen
Acupunctuurpraktijk Schreuder
Kloosterstraat 10
7963 AH Ruinen
T: 0522-472045
E : info@ fysiotherapie-ruinen.nl