Betalingsregeling

●      De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.

●      Indien mogelijk wordt de factuur bij de verzekering verhaald.

●      De factuur van de fysiotherapeut dient binnen 15 dagen na factuurdatum te                                             
       worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert                                             
       de cliënt in verzuim met ingang van de zestiende dag na factuurdatum.
 
●     Zodra de cliënt verzuimt te betalen, is de fysiotherapeut gerechtigd over                                                       
       de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in
       rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover
       deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 
●     Indien de cliënt dit verzuimt, is de fysiotherapeut gerechtigd
       incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met
       de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
       buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
 
●     De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom
       of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum
       van € 25.00, alles exclusief omzetbelasting.